Regulament Intern al Institutului

INTRODUCERE

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE POLITICE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE „ION I.C. BRĂTIANU” funcţionează sub această denumire potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 1366 din 27 decembrie 2001, continuând activitatea fostului INSTITUT DE TEORIE SOCIALĂ, înfiinţat în baza Hotărârii Guvernului României nr. 55 din 19 ianuarie 1990, ca unitate de cercetare, trecut sub egida Academiei Române prin Hotărârea Guvernului României nr. 209 din 3 martie 1990, cu sediul în Bucureşti, b-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6.

Obiectul de activitate principal: cercetare ştiinţifică;

Activităţi secundare:  procesare computerizată; tipărire lucrări de cercetare; aprovizionare şi difuzare;

Biblioteca.

Structura organizatorică a Institutului, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare, cuprinde:

— Departamentul Ştiinţe Politice

— Departamentul Relaţii Internaţionale

— Compartimentul Financiar-Contabil şi Resurse Umane;

—  Departamentul Editorial alcătuit din:

 • Serviciul procesare computerizată;
 • Serviciul tipografic;
 • Serviciul aprovizionare şi difuzare;

— Compartimentul Financiar-Contabil şi Resurse Umane;

— Biblioteca.

REGULAMENTUL INTERN este actul normativ intern care precizează modul de desfăşurare a relaţiilor oficiale ale angajaţilor în cadrul Institutului, obligaţiile şi drepturile lor în cadrul relaţiilor de muncă, contribuind astfel la realizarea obiectului de activitate.

Prezentul Regulament intern are la bază prevederile cuprinse în:

 • Contractul individual de muncă;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii;
 • Actualizat în baza Legii nr. 40/2011 – Codul Muncii.

Regulamentul intern, întocmit pe baza Codului Muncii, are următorul conţinut:

CAPITOLUL I:

CAPITOLUL al II-lea:

DISPOZIŢII GENERALE

DISCIPLINA MUNCII

 1. DREPTURILLE ŞI OBLIGAŢIILE

SALARIAŢIILOR

 1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE
  CONDUCERII
 2. REGULI SPECIFICE

CAPITOLUL al III-lea:     RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

CAPITOLUL al IV-lea:    DISPOZIŢII FINALE

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Regulamentul intern stabileşte normele de disciplină şi de comportament în vederea evitării actelor de indisciplină care pot avea consecinţe grave şi întăririi disciplinei în muncă; asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii, folosirea completă şi raţională a timpului de muncă.

Art. 2. Respectarea acestui Regulament este obligatorie pentru tot personalul Institutului.

Capitolul al II-lea

DISCIPLINA MUNCII

Art. 3. Relaţiile de muncă sunt aşezate pe principiul însuşirii liber consimţite şi aplicării cu consecvenţă a disciplinei muncii. Respectarea cu stricteţe a ordinii şi disciplinei la locul de muncă constituie o obligaţie a fiecărui salariat din cadrul Institutului.

Art. 4. În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii.

Art. 5. Orice salariat al instituţiei beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale fără nicio discriminare.

 

 1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR

Art. 6. Potrivit Regulamentului de funcţionare, Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” îşi desfăşoară activităţile specifice cu contribuţia mai multor categorii de personal angajat pe bază de Contract individual de muncă, şi anume:

— personal de cercetare: asistenţi ele cercetare, cercetători ştiinţifici, cercetători ştiinţifici gradul III, cercetători ştiinţifici gradul II, cercetători ştiinţifici gradul I;

 • personal de specialitate auxiliar cercetării şi de valorificare editorial-publicistică a rezultatelor cercetării:
 • personalul Departamentului Editorial: operatorii de procesare computerizată, lucrătorii tipografi, persoanele însărcinate cu aprovizionarea şi difuzarea;
 • personalul Bibliotecii;
 • personal administrativ-funcţional:
 • personal specializat în domeniul financiar-personal-contabil: contabili şi casieră;
 • secretara de la cabinetul Directorului Institutului;
 • persoanele care asigură curăţenia instituţiei.

Art. 7. Salariaţilor le sunt recunoscute şi garantate:

— Dreptul la salarizare pentru munca depusă;

 • Dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
 • Dreptul la concediu de odihnă anual;
 • Dreptul la egalitate de şanse şi tratament;
 • Dreptul la demnitate în muncă;
 • Dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
 • Dreptul de acces la formarea profesională;

— Dreptul la informare şi consultare;

— Dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă;

 • Dreptul la negociere individuală;

— Dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

Art. 8. Salariaţii Institutului au următoarele obligaţii generale:

 • Să îndeplinească atribuţiile ce le revin conform fişei postului;

— Să respecte disciplina muncii;

— Să respecte prevederile cuprinse în Regulamentul intern, Contractul individual de muncă;

— Să manifeste fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

 • Să respecte măsurile de securitate şi sănătate a muncii în instituţie;
 • Să respecte secretul de serviciu.

Art. 9. Salariaţii Institutului au următoarele obligaţii specifice:

 • Să respecte cu stricteţe ordinea şi disciplina la locul de muncă, precum şi normele şi instrucţiunile de desfăşurare a activităţii;
 • Să respecte programul de lucru, folosind eficient şi integral timpul de
  muncă în vedere îndeplinirii tuturor sarcinilor de serviciu;
 • Să cunoască parametrii tehnici, tehnologici şi de funcţionare a maşinilor, utilajelor şi aparatelor încredinţate în condiţii de deplină siguranţă;
 • Să utilizeze eficient şi să se încadreze în normele de consum specifice la materii prime, materiale şi energie;
 • Să înştiinţeze imediat şeful ierarhic superior despre existenţa neregulilor de la locul de muncă;
 • Să respecte normele de protecţie a muncii şi normele de prevenire a incendiilor;
 • Să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea şefului ierarhic;
 • Să efectueze orice activitate potrivit pregătirii lor şi nevoilor Institutului, în situaţii deosebite, determinate de buna funcţionare a Institutului;
 • Să nu introducă şi să consume băuturi alcoolice în Institut, să nu se prezinte la program în stare de ebrietate, să nu fumeze în locuri nepermise şi să nu introducă materiale care pot provoca incendii;
 • Să păstreze în bune condiţii şi să utilizeze judicios bunurile materiale încredinţate;
 • Să păstreze ordinea şi curăţenia la locul de muncă, în ateliere, birouri şi grupuri sanitare;
 • Să aibă o comportare corectă în relaţiile cu reprezentanţii Conducerii Institutului, cu colegii de muncă, să respecte dispoziţiile şefilor direcţi în concordanţă cu atribuţiile de serviciu;
 • Să păstreze confidenţialitatea salariului.
 1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONDUCERII

Art. 10.   Conducerea   Institutului   de   Ştiinţe   Politice   şi   Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” este asigurată de:

— Consiliul Ştiinţific;

— Directorul Institutului;

—  Secretarul ştiinţific.

Art. 11. Angajatorul are dreptul;

— Să stabilească organizarea şi funcţionarea Institutului;

— Să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii;

— Să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii;

— Să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

— Să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, Contractului de muncă şi Regulamentului intern.

Art. 12. Angajatorul are următoarele obligaţii generale:

— Să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi a elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;

— Să asigure permanent condiţiile tehnice şt organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de activitate şi condiţiile corespunzătoare de muncă;

— Să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege şi din Contractul individual de muncă;

— Să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a Institutului;

— Să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;

— Să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;

— Să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;

— Să   asigure   confidenţialitatea   datelor   cu   caracter   personal   ale salariaţilor   şi   să   ia   toate   măsurile   necesare   pentru   asigurarea confidenţialităţii salariilor;

Art. 13.  Consiliul Ştiinţific, Directorul, Secretarul ştiinţific au următoarele obligaţii specifice:

— Organizarea întregii activităţi a Institutului direct sau prin intermediul altor pesoane cu atribuţii de conducere pe domenii de activitate;

— Realizarea programelor în ansamblul lor, a programului director şi a strategiei aplicată în procesul de conducere;

— Coordonarea generală a activităţii;

— Evaluarea performanţelor resurselor umane;

— Controlul direct al modului de realizare a sarcinilor de serviciu ce revin şefilor de compartimente subordonate:

— Sporirea  disciplinei     la   locul   de  muncă,   însuşirea   şi   respectarea Regulamentului intern.

Art. 14. Alte persoane cu atribuţii de conducere (şefii compartimentelor ştiinţifice, contabilul-şef, responsabilul colectivului Bibliotecă, şeful Departamentului Editorial) din cadrul Institutului au obligaţia să asigure:

— Calitatea    întregii    activităţi    a    compartimentelor    ştiinţifice    sau colectivelor aflate în subordinea sa;

— Aplicarea la nivelul a compartimentelor ştiinţifice sau colectivelor din subordine a hotărârilor şi deciziilor conducerii Institutului;

— Organizarea   procesului    de   activitate   pe    compartimentele    din subordine;

— Instruirea profesională a salariaţilor din subordine;

— Participarea la negocieri sau la alte acţiuni care privesc condiţiile de muncă şi drepturile salariaţilor aflaţi în subordine;

— Sporirea disciplinei generale,  cunoaşterea,  însuşirea şi  respectarea Regulamentului intern.

Art. 15. Directorul, secretarul ştiinţific şi celelalte persoane cu atribuţii de conducere au obligaţia de a-şi îndeplini exemplar sarcinile de serviciu şi de a avea ca obiectiv prioritar instaurarea ordinii şi a unei discipline ferme a întregului personal din cadrul Institutului.

 

 1. REGULI SPECIFICE UNITĂŢII
    Accesul în incinta Institutului

Art. 16. Accesul fiecărui salariat al Institutului este admis pe bază de legitimaţie de serviciu.

Art. 17. În timpul programului salariaţii vor ieşi din Institut având asupra lor bilete de învoire semnate de şeful direct.

Art. 18. Deplasarea salariaţilor în diferite locuri de muncă, altele decât cele în care lucrează, este permisă numai în interes de serviciu.

Art. 19. Accesul în incinta Institutului a persoanelor străine se va efectua cu acordul Conducerii.

Art. 20. În incinta Institutului, persoanele străine au acces numai în locuri şi în condiţiile stabilite de Conducere. Este interzis să se filmeze, să se fotografieze şi să se înregistreze fără abrobarea conducerii.

Art. 21. Scoaterea din Institut a bunurilor este interzisă. Excepţia de la regulă se consideră furt calificat şi se sacţionează conform legii.

Timpul de lucru şi de odihnă

Art. 22. Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi şi 40 pe săptămână, realizată prin săptămâna de lucru de 5 zile.

Art. 23. Repausul pentru servirea mesei este de 15 minute şi face parte din programul de lucru.

Art. 24. Evidenţa timpului de lucru se face pe baza pontajului de personal întocmit de către conducătorii colectivelor de lucru.

Art. 25. Pe durata programului de lucru angajaţii nu au voie să părăsească locul de muncă fără acordul şefului direct.

Învoirea reprezintă intervalul de timp în care angajatul părăseşte locul de muncă pentru rezolvarea unor probleme personale, având acordul şefului direct. Durata învoirii nu trebuie să depăşească 4 ore/zi.

Art. 26. Absenţele nemotivate cu durata mai mare de 1 oră sunt sancţionate cu avertisment scris, iar cele care depăşesc 1 zi lucrătoare sunt sancţionate cu reducerea salariului de bază pe o durată de 1 lună cu 10%. Absenţele nemotivate care depăşesc 2 zile lucrătoare consecutive sau care cumulează 2 zile din perioade diferite sunt sancţionate cu desfacerea Contractului individual de muncă.

Art. 27. Angajaţii au dreptul la următoarele tipuri de concediu: de odihnă, medical, de maternitate, de îngrijire copil până la vârsta de 2 ani, fără plată (conform legii), pentru formare profesională şi zile libere stabilite prin lege.

Gestionarea cererilor şi reclamaţiilor provenite de la angajaţi

Art. 28. Reclamaţiile se pot referi la probleme legate de comportament şi la probleme legate de rezolvarea sarcinilor de serviciu. Cererile şi reclamaţiile se adresează şi se soluţionează pe scară ierarhică, putându-se adresa verbal sau scris.

Protecţia, igiena şi securitatea muncii

Art. 29. Toţi angajaţii instituţiei sunt obligaţi să adopte o ţinută îngrijită, să păstreze curăţenia la locul de muncă, să menţină în bună stare de funcţionare echipamentele tehnice şi de birou aflate în dotare.

Art. 30. Salariul şi alte informaţii cu privire la sistemul de recompensare sunt confidenţiale.

Art. 31. La părăsirea locului de muncă toţi angajaţii sunt obligaţi să verifice dacă aparatura de birou este scoasă din funcţiune, dacă luminile sunt stinse, dacă uşile şi ferestrele sunt închise.

Art. 32. Fumatul este permis numai în locuri special amenajate în acest scop.

Art. 33. Consumul de băuturi alcoolice, substanţe stupefiante sau halucinogene în incinta Institutului este interzis.

Formarea profesională

Art. 34. Formarea profesională individualizată se stabileşte de către angajator împreună cu salariatul în cauză, ţinând seama de criteriile avute în vedere în cadrul planului de formare profesională şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii la locul de muncă.

Art. 35. Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile, durata formării profesionale, precum şi alte aspecte legate de formarea profesională fac obiectul unor acte adiţionale la Contractele individuale de muncă.

Art. 36. Angajaţii care solicită şi primesc concediu pentru formare şi perfecţionare profesională trebuie să cunoască criteriile/condiţiile în care se înscriu, astfel încât să fie respectată legislaţia în vigoare în materie.

Beneficiarii unor astfel de concedii sunt obligaţi ca pe timpul şi la finele stagiilor să publice în revistele Institutului parte din realizările ştiinţifice obţinute.

Criteriile de evaluare

(conform Regulamentului Academiei Române)

Art. 37. Criteriile de evaluare vizează abilităţile profesionale şi comportamentul/atitudinile necesare salariatului pentru a îndeplini în mod optim obiectivele, sarcinile de bază şi atribuţiile de serviciu.

Pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere se stabilesc următoarele criterii de evaluare:

 1. competenţă managerială – influenţă, coordonare şi supervizare;
 2. competenţă decizională – judecata şi impactul deciziilor;
 3. competenţă profesională – cunoştinţe şi experienţă;
 4. complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor;
 5. eficacitatea şi eficienţă – condiţii de muncă;
 6. comunicare şi reprezentare – contacte.

Art. 38. Pentru salariaţii de execuţie se stabilesc următoarele criterii de evaluare:

 1. competenţă profesională – cunoştinţe şi experienţă;
 2. complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor;
 3. eficacitate şi eficienţă;
 4. calitatea muncii – influenţă, coordonare şi supervizare;
 5. lucru în echipă – contacte, incompatibilităţi;
 6. comunicare.

CAPITOLUL al III-lea:

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

Art. 39. Abaterea disciplinară se referă la încălcarea, de către salariaţi, a normelor legale, Regulamentului intern, Contractului individual de muncă, ordinelor şi dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici.

Art. 40. Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:

 • avertisment scris;
 • suspendarea Contractului de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;
 • retrogradarea din funcţie pentru o perioadă ce nu poate depăşi 60 zile;
 • reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
 • reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
 • desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Art. 41. Dispunerea măsurilor (cu excepţia avertismentului scris) se va face în urma efectuării cercetării disciplinare care constă în:

 • înştiinţarea angajatorului, de către conducătorul direct la locul de muncă,
  cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare, pe baza unui referat;
 • convocarea în scris a salariatului de către conducătorul locului de muncă
  şi reprezentantul direcţiei de resurse umane;
 • înregistrarea opiniei angajatorului în nota explicativă;
 • dispunerea aplicării sacţiunii de către angajator prin emiterea unei Decizii
  scrise, în termen de 30 zile calendaristice de data luării la cunoştinţă despre
  săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data
  săvârşirii faptei.

Art. 42. La aplicarea sacţiunilor se ţine seama de:

 • împrejurările în care s-a produs aceasta;
 • gradul de vinovăţie a celui în cauză;
 • urmările faptei;
 • comportarea generală în serviciu a salariatului;
 • eventualele sacţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

Art. 43. Decizia de sacţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii, comunicarea predâdu-se personal salariatului, cu semnătura de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.

Art. 44. Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 zile calendaristice de la data comunicării.

CAPITOLUL al IV-lea

DISPOZIŢII FINALE

Art. 45. Regulamentul Intern este elaborat de către conducerea Institutului, fiind aprobat de Consiliul ştiinţific. Intră în vigoare după data afişării. Va putea fi modificat sau completat, respectându-se procedura pentru aprobarea lui, ori de câte ori necesităţile legale de organizare şi disciplină a Institutului o impun.

Art. 46. Întregul personal al Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” este obligat să cunoască şi să aplice în mod corespunzător prevederile prezentului Regulament intern.