Regulament de organizare și funcționare al Institutului

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” al Academiei Române a fost înfiinţat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1366 din 27. 12. 2001 privind reorganizarea şi schimbarea denumirilor unor unităţi de cercetare din subordinea Academiei Române, continuând activitatea fostului Institut de Teorie Socială, înfiinţat în baza Hotărârii Guvernului României nr. 55 din 19. 01. 1990, ca unitate de cercetare sub egida Academiei Române, prin Hotărârea Guvernului României nr. 209 din 3. 03. 1990, cu sediul în Bucureşti, b-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6.

Art. 2. Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu”, persoană juridică română de interes public, aflată în subordinea Academiei Române, dispune de autonomie funcţională şi financiară, funcţionează în conformitate cu actele normative care reglementează activitatea instituţiilor publice de cercetare din cadrul Academiei Române, precum şi cu reglementările proprii adoptate în limitele autorităţii şi autonomiei sale, conferite prin lege.

Art. 3. Coordonarea ştiinţifică a Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu”  este asigurată de Secţia de Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie a Academiei Române. Activităţile economico-financiare sunt coordonate de aparatul central al Academiei Române, în conformitate cu art. 43. al. 1-5 din Statutul Academiei Române.

Art. 4. Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” administrează:

(1) Fondurile primite de la bugetul de stat, prin forul tutelar – Academia Română, în condiţiile legii.

(2) Veniturile proprii realizate din donaţii, contracte (cu finanţare bugetară şi/sau extrabugetară) pentru lucrări ştiinţifice suplimentare, precum şi din alte activităţi extrabugetare. Aceste fonduri sunt administrate autonom, cu respectarea dispoziţiilor legale.

Art. 5. Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale poate realiza şi poate dispune de veniturile extrabugetare obţinute din granturi şi contracte, în limitele şi în condiţiile legii.

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

Art. 6. Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală şi avansată în ştiinţele sociale şi umaniste (cod CAEN 7320), valorificând rezultatele ştiinţifice obţinute prin volume individuale şi colective, conferinţe naţionale şi internaţionale, articole în revistele proprii şi în alte reviste de specialitate din ţară şi din străinătate, inclusiv articole şi luări de poziţie în presa scrisă şi audio-vizuală cu privire la evoluţiile proceselor politice din ţara noastră şi din lume.

Art. 7. Activităţile ştiinţifice şi publicistice ale Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” se realizează pe bază de programe şi proiecte de cercetare avizate de Consiliul ştiinţific şi aprobate de Secţia de Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie a Academiei Române, în conformitate cu dispoziţiile Statutului Academiei Române, art. 15 al. 5, precum şi pe baza unor contracte cu parteneri publici şi privaţi interesaţi de realizarea unor cercetări relevante pentru profilul ştiinţific al Institutului.

Art. 8. Pentru realizarea obiectului său de activitate, Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” urmăreşte permanent realizarea următoarelor obiective majore:

(1) elaborarea programelor şi proiectelor de cercetare anuale şi multianuale în concordanţă cu cele mai avansate cadre conceptuale, metodologice şi tematice acceptate de comunitatea academică naţională şi internaţională şi cu programele-cadru de dezvoltare a României;

(2) dezvoltarea cooperării ştiinţifice cu instituţii de cercetare similare, interne şi internaţionale;

(3) consolidarea poziţiei Institutului în sistemul naţional şi european al cercetării academice.

 

Art. 9. Pentru atingerea acestor obiective majore, Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale desfăşoară următoarele activităţi principale:

(1) susţinerea performanţei ştiinţifice a cercetătorilor prin publicarea contribuţiilor lor, participarea la granturi, schimburi interacademice;

(2) încheierea unor contracte de colaborare în vederea transferului de expertiză către instituţiile publice;

(3) formarea şi perfecţionarea continuă a cercetătorilor şi atestarea lor prin studii doctorale şi postdoctorale, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare şi ale Statutului Academiei Române, art. 13 al. 12;

(4) promovarea cercetătorilor atestaţi pe grade ştiinţifice.

 

CAPITOLUL III

Structura organizatorică

Art. 10. Structura organizatorică a Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” este constituită din ansamblul funcţiilor şi al raporturilor de coordonare şi subordonare dintre acestea şi cuprinde:

 • Consiliul ştiinţific
 • Directorul
 • Vice-preşedintele Consiliului ştiinţific
 • Secretarul ştiinţific
 • Departamentul de Ştiinţe Politice
 • Departamentul de Relaţii Internaţionale
 • Redacţiile revistelor Institutului: Revista de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale şi Romanian Review of Political Sciences and International Relations;
 • Departamentul Editorial, cu trei Servicii: Serviciul procesare computerizată; Serviciul tipografic; Serviciul aprovizionare şi difuzare;
 • Compartimentul Financiar-Contabil şi Resurse Umane;
 • Biblioteca.

Art. 11. Activitatea ştiinţifică a Institutului este organizată pe Departamente şi Laboratoare de cercetare.

(1) Departamentele şi Laboratoarele sunt constituite din echipe de cercetare angajate în Programele şi Proiectele ştiinţifice ale Institutului;

(2)  Departamentele şi Laboratoarele sunt conduse de către un şef de departament, respectiv, de laborator, numiţi prin decizia Directorului, la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului. La numirea lor se ţine seama de: existenţa raporturilor de muncă cu Institutul, deţinerea titlului de doctor, activitatea ştiinţifică şi prestigiul profesional;

(3) Programele şi proiectele realizate de cercetători sunt conduse de cercetători-coordonatori, numiţi prin decizia Directorului, la propunerea Consiliului ştiinţific.

                 Art. 12.  Personalul contractual al Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” cuprinde: personalul de cercetare – cercetători ştiinţifici gradul I, cercetători ştiinţifici gradul II, cercetători ştiinţifici gradul III şi asistenţi de cercetare; şi personalul auxiliar: persoane responsabile de tehnoredactare, tipografie, aprovizionare şi difuzare, activităţi financiar-contabile, resurse umane şi biblioteca.

Art. 13. Sarcinile şi atribuţiile aferente posturilor incluse în organigrama Institutului sunt detaliate în fişele posturilor.

Art. 14. Încadrarea şi promovarea personalului din Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” se fac exclusiv prin concurs, cu respectarea Statutului personalului de cercetare-dezvoltare cuprins în Legea 319/2003 şi a celorlalte reglementări legale în vigoare, în scopul asigurării unui potenţial superior de cercetare.

Art. 15. Activitatea personalului contractual de cercetare şi a personalului contractual auxiliar din Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” este evaluată anual, constituind criteriul de salarizare, promovare sau, după caz, retrogradare în funcţie, conform prevederilor legale în vigoare şi procedurilor interne asociate acestora. În cazul personalului contractual de cercetare, evaluarea activităţii ştiinţifice se realizează potrivit normelor şi practicilor uzuale în cercetarea ştiinţifică naţională şi internaţională.

Art. 16. Directorul Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica sancţiuni disciplinare salariaţilor ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. Sancţiunile disciplinare se stabilesc şi se aplică conform Legii 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 17. Conducerea Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” sprijină pregătirea profesional-ştiinţifică a personalului de cercetare prin implicarea sa în programe doctorale şi postdoctorale, alte stagii de pregătire şi perfecţionare în ţară şi în străinătate.

Art. 18. Deplasările membrilor Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” în cadrul schimburilor interacademice şi de altă natură (interne şi externe) se realizează prioritar în funcţie de programele de cercetare ale Institutului şi de pregătirea cercetătorilor, cu acordul conducerii Institutului.

Art. 19. Rezultatele activităţii de cercetare din Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” se fac publice. Anual, fiecare cercetător al Institutului întocmeşte rapoarte de activitate.

Art. 20. În cadrul Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale se urmăreşte evitarea conflictelor de interese şi concurenţa neloială, cercetătorii având obligaţia să respecte prevederile Legii nr. 206 din 27. 05. 2004, cu modificările şi completările ulterioare, privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică.

Art. 21. Conducerea Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” sprijină demersurile cercetătorilor pentru obţinerea unor fonduri extrabugetare. Aceştia vor folosi cu prioritate calitatea de cercetător, experienţa şi prestigiul profesional pentru obţinerea unor granturi sau contracte de cercetare derulate prin Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale.

Relaţii ierarhice şi funcţionale

Art. 22.

(1) Structura organizatorică şi ordinea ierarhică din cadrul Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” se prezintă sintetic în organigramă, care se constituie în parte integrantă a prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare.

(2) Structura organizatorică cuprinde următoarele niveluri ierarhice:

– Consiliul ştiinţific;

– Directorul;

– Vice-preşedintele Consiliului ştiinţific

– Secretarul ştiinţific;

– Contabilul-şef;

– Cercetătorii-coordonatori ai departamentelor de cercetare;

– Coordonatorii laboratoarelor.

(3) Acţiunea nivelurilor ierarhice manageriale asupra salariaţilor care ocupă funcţii de execuţie se va concretiza în relaţii de informare, coordonare şi colaborare, în evaluarea performanţelor profesionale şi în activitatea de promovare în funcţie.

(4) Salariaţilor le este interzisă utilizarea în relaţiile cu conducerea Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu”, precum şi cu reprezentanţii altor instituţii, a altor funcţii decât cele pe care sunt încadraţi, le deţin, sunt specificate în contractele individuale de muncă, sunt aprobate de conducerea Institutului şi sunt comunicate salariaţilor în scris, la momentul dobândirii acestora sau la cererea salariaţilor. Nerespectarea acestei prevederi conduce la desfacerea contractului de muncă.

 

CAPITOLUL IV

Structura de conducere

Art. 23. Conducerea Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” este asigurată de Consiliul ştiinţific, Director, Vice-preşedintele Consiliului ştiinţific, Secretarul ştiinţific şi Contabilul-şef.

Consiliul ştiinţific

Art. 24. Este structura de conducere ştiinţifică a Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” numită conform cu dispoziţiile articolelor 46 şi 47 din Statutul Academiei Române. Consiliul ştiinţific este alcătuit din membri de drept şi membri aleşi, în acord cu Statutul Academiei Române, art. 46, al. 2 şi 3. Consiliul ştiinţific reglementează cadrul normativ intern şi supervizează atât buna desfăşurare a activităţii ştiinţifice, cât şi celelalte acţiuni derulate în cadrul compartimentelor funcţionale din Institut, de care depinde buna desfăşurare a activităţii ştiinţifice.

(1) De drept, din Consiliul ştiinţific fac parte: Directorul Institutului, Vicepreşedintele Consiliului ştiinţific, Secretarul ştiinţific, coordonatorii de departamente şi şefii de laboratoare, Contabilul-şef, un reprezentant al salariaţilor sau al sindicatului salariaţilor, precum şi membrii Academiei Române desemnaţi în acest sens de Secţia de Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie.

(2) Numărul membrilor Consiliului ştiinţific se stabileşte de Adunarea Generală, în conformitate cu art. 42, al. 3 din Statutul Academiei Române. Alegerea membrilor Consiliului ştiinţific se face în conformitate cu art. 42. al. 3-8 din Statutul Academici Române.

(3) Componenţa Consiliului ştiinţific este supusă aprobării Secţiei de Fiilosofie, Teologie, Psihologic şi Pedagogie a Academiei Române.

(4) Consiliul ştiinţific îşi alege prin vot deschis un secretar al Consiliului, care trebuie să întrunească o majoritate de două treimi din numărul membrilor Consiliului ştiinţific.

(5) Membrii Consiliului ştiinţific care în timpul mandatului suferă una dintre sancţiunile administrative prevăzute de Codul Muncii sau sunt cercetaţi pentru abateri de la etica şi deontologia profesională sunt suspendaţi de drept din acest organism pe o perioadă de 6 luni de la aplicarea sancţiunii, respectiv până la finalizarea raportului de către Comisia de Etică de la nivelul Institutului, respectiv, de către Consiliul Naţional de Etică.

Art. 25. Consiliul ştiinţific are în principal următoarele atribuţii:

 1. definitivează şi aprobă în şedinţele sale programele de cercetare ştiinţifică ale Institutului, rapoartele anuale privind activitatea de cercetare, propunerile de deplasări în ţară şi în străinătate, în cadrul schimburilor interacademice ale Academiei Române;
 2. analizează şi avizează lucrările de cercetare efectuate în Institut, cu participarea colectivului de elaborare, propunând, când este cazul, măsuri de îmbunătăţire a activităţii;
 3. aprobă propunerile de organizare de manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale;
 4. sprijină realizarea contractelor şi granturilor de cercetare derulate prin Institut când directorul de grant este membru al Institutului, precum şi atunci când Institutul este partener în granturi cu alte instituţii publice sau private;
 5. sprijină parteneriatele naţionale şi internaţionale;
 6. decide asupra politicii privind necesarul de personal cu respectarea prevederilor legale, urmărindu-se atragerea celor mai buni specialişti în domeniile de activitate ale Institutului;
 7. aprobă scoaterea la concurs a posturilor vacante, ca şi eventualele mişcări ale posturilor dintre departamente, cu respectarea proporţiilor existente;
 8. stabileşte comisia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi aprobă rezultatele concursului, urmărind respectarea legii şi a promovării competenţei profesionale;
 9. avizează rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Institutului, pe care le înaintează spre confirmare Secţiei de specialitate din cadrul Academiei Române;

î. analizează şi confirmă anual sau la 6 luni cererile de prelungire a activităţii în cazul pensionabililor care ocupă funcţia de CS I, cererile de cumul la salariu, cererile de cumul pensie-salariu, ţinând cont de performanţele rezultate în urma evaluării individuale a activităţii personalului contractual, ca şi de interesul superior al instituţiei;

 1. stabileşte tematica şi data sesiunilor şi simpozioanelor ştiinţifice organizate de Institut;
 2. ia măsuri pentru valorificarea lucrărilor de cercetare;
 3. sprijină apariţia publicaţiilor Institutului şi ale membrilor săi;
 4. aprobă structura publicaţiilor şi lucrărilor elaborate şi editate sub egida Institutului;
 5. asigură funcţionarea periodică a reuniunilor ori a seminariilor ştiinţifice;
 6. se pronunţă asupra participării cercetătorilor din cadrul Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” la congrese, mese rotunde, conferinţe, cursuri etc. în străinătate;
 7. asigură executarea sarcinilor trasate de către conducerea Academiei Române şi de Secţia de specialitate;
 8. asigură respectarea normelor de etică de către cercetătorii Institutului;
 9. stabileşte criteriile de evaluare a personalului contractual de cercetare şi auxiliar, conform reglementărilor legale în vigoare referitoare la salarizare, decide acordarea de recompense, premii şi distincţii pentru angajaţii Institutului;
 10. aduce la îndeplinire hotărârile luate de Academia Română;

ş. îndeplineşte orice alte atribuţii privind activitatea ştiinţifică a Institutului.

Art. 26. Consiliul ştiinţific se întruneşte lunar şi de câte ori este necesar. Este statutar constituit dacă sunt prezenţi jumătate + 1 din membri. Votul în Consiliul ştiinţific este în general deschis; în situaţii speciale poate fi şi vot secret; un membru al Consiliului ştiinţific aflat în conflict de interese nu are drept de vot.

Art. 27. Prin votul a 2/3 din membri, Consiliul ştiinţific îşi alege un secretar, care are sarcina de a redacta procesele-verbale. Secretarul Consiliului ştiinţific poate fi un membru al Consiliului sau o altă persoană, din afara Consiliului ştiinţific, caz în care aceasta nu are drept de vot.

Art. 28. Dezbaterile din Consiliul ştiinţific sunt consemnate cu fidelitate în Registrul de procese-verbale, după fiecare Consiliu ştiinţific verificându-se autenticitatea, procesul-verbal fiind semnat de către secretarul Consiliului ştiinţific şi de directorul Institutului, care are calitatea de preşedinte al Consiliului ştiinţific.

Art. 29. Pe lângă Consiliul ştiinţific al Institutului funcţionează Comisia de etică, în conformitate cu Legea nr. 206 din 27 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare, comisie propusă în cadrul Adunării Generale şi validată de Consiliul ştiinţific.

Art. 30. În subordinea Consiliului ştiinţific al Institutului funcţionează comisia de lucru cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului propriu de control intern/managerial, denumită Comisia pentru Evaluarea Calităţii şi Implementarea Standardelor (CEACS), în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările şi completările ulterioare. Membrii CEACS sunt numiţi printr-o decizie a Directorului.

 

Directorul

Art. 31. Directorul este conducătorul executiv al Institutului, exercitându-şi atribuţiile manageriale în conformitate cu legile în vigoare, cu Statutul Academiei Române, cu prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare şi cu Regulamentul de Ordine Interioară al Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu”, cu hotărârile Consiliului ştiinţific şi cu prevederile cuprinse în contractul de management.

Art. 32. Directorul este desemnat prin concurs pe o perioadă de 4 ani, în conformitate cu dispoziţiile articolelor 44 şi 45 din Statutul Academiei Române.

Art. 33. Directorul are următoarele atribuţii:

 1. reprezintă Institutul în relaţiile sale cu instituţii din ţară şi din străinătate, cu alţi agenţi economici, publici şi privaţi, cu mijloacele de comunicare în masă;
 2. coordonează activitatea Departamentului Financiar-Contabil prin contabilul-şef, precum şi a celorlalte compartimente funcţionale, prin bibliotecari, redactori-şefi, cercetători-coordonatori ai departamentelor, coordonatori ai laboratoarelor.
 3. definitivează, în colaborare cu secretarul ştiinţific, cu cercetătorii-coordonatori ai departamentelor, cu coordonatorii de laboratoare programele şi proiectele de cercetare şi de relaţii cu străinătatea ale Institutului şi le supune discuţiei Consiliului ştiinţific, în vederea înaintării lor pentru aprobare Secţiei de specialitate din cadrul Academiei Române;
 4. asigură, împreună cu secretarul ştiinţific, cu cercetătorii-coordonatori ai departamentelor, cu coordonatorii de laboratoare, realizarea programelor de cercetare avizate de Secţia de specialitate şi aprobate de Adunarea Generală a Academiei Române;
 5. este ordonator terţiar de credite, potrivit legii;
 6. urmăreşte publicarea şi valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice realizate;
 7. asigură cadrul general organizatoric pentru promovarea iniţiativei, angajarea şi responsabilitatea fiecărui cercetător în activitatea de cercetare. În acest sens, departamentele de cercetare colaborează pentru realizarea unor proiecte comune, prin flexibilizarea participării interdisciplinare a cercetătorilor la realizarea proiectelor;
 8. coordonează colectivul de redacţie al publicaţiilor institutului delegând colectivului redacţional responsabilitatea referitoare la structura, conţinutul şi adecvarea teoretică a lucrărilor publicate sub egida Institutului;
 9. se pronunţă asupra participării cercetătorilor la congrese, mese rotunde, conferinţe, cursuri în străinătate, atunci când acestea angajează Institutul;
 10. iniţiază şi organizează manifestările ştiinţifice ale Institutului, asigurând mobilizarea personalului Institutului în realizarea acestor manifestări;
 11. prezintă rapoarte anuale Secţiei de specialitate din cadrul Academiei Române;
 12. îndeplineşte şi alte atribuţii care îi revin, potrivit cadrului legal în vigoare, Statutului Academiei Române şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, fiind răspunzător pentru întreaga activitate a Institutului.

 

Secretarul ştiinţific

Art. 34. Secretarul ştiinţific se subordonează Directorului şi este desemnat prin concurs pe o perioadă de 4 ani, în conformitate cu dispoziţiile art. 44 alineatul 1 din statutul Academiei Române, precum şi cu Legea 319/2003.

Art. 35. Secretarul ştiinţific are următoarele atribuţii:

 1. asigură coordonarea din punct de vedere ştiinţific a activităţii departamentelor şi laboratoarelor de cercetare;
 2. răspunde de realizarea efectivă a manifestărilor ştiinţifice organizate de către Institut;
 3. elaborează rapoartele de activitate ale Institutului, participând la definitivarea proiectelor din cadrul programelor de cercetare, împreună cu cercetătorii-coordonatori ai departamentelor şi laboratoarelor;
 4. sprijină directorul în coordonarea colectivelor de redacţie ale publicaţiilor Institutului;
 5. urmăreşte realizarea efectivă a valorificării ştiinţifice;
 6. asigură şi coordonează realizarea bazei de date şi informaţii a Institutului, conform cadrului general stabilit de Consiliul ştiinţific;
 7. este preşedintele Comisiei pentru Evaluarea Calităţii şi Implementarea Standardelor (CEACS) a Institutului.

 

Contabilul-şef

Art. 36. Este desemnat prin concurs şi este numit de director.

Art. 37. Este subordonat directorului Institutului şi are în principal următoarele atribuţii:

 1. elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, urmărind, după aprobare, realizarea acestuia trimestrială şi anuală;
 2. conduce, organizează şi realizează activităţile financiare de gestiune şi de evidenţă contabilă, urmărind respectarea legislaţiei în vigoare:
 3. asigură gestionarea şi gospodărirea patrimoniului Institutului;
 4. urmăreşte derularea operaţiunilor de încasări, conform legilor în vigoare;
 5. asigură gestionarea veniturilor extrabugetare, conform legilor şi contractelor;
 6. îndeplineşte alte sarcini conform deciziilor Directorului;
 7. funcţia de contabil-şef este ocupată în raport cu dispoziţiile Legii 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 454 din 18. 06. 2008. art. 10 al. 2.

 

Atribuţiile coordonatorilor de departamente şi de laboratoare

Art. 38. Coordonatorul de departament, respectiv, de laborator asigură coordonarea echipelor de cercetare pentru realizarea proiectelor din cadrul programelor de cercetare specifice domeniului, precum şi pentru realizarea cercetărilor interdisciplinare, îndeplinind următoarele atribuţii:

 1. elaborează programele şi proiectele de cercetare şi repartizează capitolele şi subcapitolele pe cercetători, conform specializării acestora. Totodată, urmăreşte realizarea lucrărilor de cercetare înscrise în programul de cercetare, asigurând coordonarea de ansamblu a conţinutului proiectului de cercetare;
 2. răspunde de realizarea bazei de date, a băncii informatizate şi a bazei documentare necesare, îndrumând prelucrarea şi structurarea acestora în indicatori relevanţi:
 3. sprijină şi îndrumă cercetătorii în specializarea lor profesională, în perfecţionarea metodelor şi instrumentelor de cercetare:
 4. sprijină cercetătorii pentru valorificarea rezultatelor cercetării şi integrarea acestora în circuitul ştiinţific naţional şi internaţional;
 5. realizează orice alte sarcini primite din partea conducerii Institutului.

 

Încetarea mandatului de conducere sau de coordonare

Art. 39. Deţinătorii funcţiilor de conducere, respectiv Directorul, Secretarul ştiinţific, membrii Consiliului ştiinţific, cercetătorii-coordonatori ai departamentelor, coordonatorii de laboratoare pot fi schimbaţi din funcţie în următoarele situaţii:

— neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin programele şi proiectele de cercetare;

— încetarea contractului de muncă cu Institutul;

— efectuarea unor stagii de cercetare în străinătate pe o perioadă mai mare de 6 luni;

— în cazul unui concediu medical mai lung de 6 luni;

— în cazul prezentării demisiei.

CAPITOLUL V

Adunarea generală

Art. 40. Adunarea Generală a Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu”, întrunită anual la sfârşitul lunii ianuarie şi, în mod extraordinar, ori de câte ori este necesar, precum şi adunările generale ale fiecăruia dintre cele două departamente, organizate la jumătatea anului sau în mod extraordinar, ori de câte ori este necesar, dezbat:

— principalele probleme din activitatea Institutului;

— probleme legate de funcţionarea Consiliului ştiinţific şi de programele de cercetare;

— participarea la granturi de cercetare;

— organizarea unor manifestări ştiinţifice ale Institutului.

Art. 41. Adunarea Generală a Institutului stabileşte numărul de membri aleşi şi membri supleanţi din Consiliul ştiinţific.

Art. 42. Conform art. 42 din Statutul Academiei Române, Adunarea Generală este formată din totalitatea cercetătorilor din Institut. Este statutar întrunită dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul total al acestora. Fiecare cercetător poate face propuneri. Au drept de vot cercetătorii care au contract de muncă încheiat cu Institutul. Alegerea membrilor Consiliului ştiinţific se face prin votul secret a 2/3 dintre cei cu drept de vot.

CAPITOLUL VI

Publicaţiile ştiinţifice ale Institutului

Art. 47. Institutul asigură apariţia următoarelor publicaţii ştiinţifice periodice: Revista de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale şi Romanian Review of Political Sciences and International Relations, ambele coordonate de un Colectiv editorial format din personalităţi ştiinţifice din ţară şi din străinătate şi de un Colectiv redacţional alcătuit de cercetători din Institut.

Revista de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale apare de patru ori pe an, iar Romanian Review of Political Sciences and International Relations de două ori pe an, ambele conţinând studii şi articole de ştiinţe politice, relaţii internaţionale, filosofie politică şi istoria ideilor politice realizate de membrii Institutului în cadrul programelor şi proiectelor de cercetare proprii, precum şi de colaboratori externi din ţară şi din străinătate.

CAPITOLUL VII

Modalităţi de valorificare a rezultatelor cercetării

Art. 48. Volumele individuale şi colective finalizate din Planul de cercetare ştiinţifică al Institutului vor fi înaintate anual în vederea publicării, cu aprobarea şi recomandarea Consiliului ştiinţific, Editurii ISPRI, Editurii Academiei Române şi altor edituri din ţară şi din străinătate.

Art. 49. Conducerii Institutului îi revine dreptul de a decide asupra modalităţilor de valorificare a rezultatelor cercetărilor aflate în planul Institutului şi finanţate de Academia Română (editări de volume, sesiuni de comunicări etc.).

Art. 50. Institutul organizează anual sau de câte ori este necesar sesiuni de comunicări ştiinţifice, cu participare naţională şi internaţională. 

CAPITOLUL VIII

Rapoarte de activitate şi de evaluare

Art. 51. Anual, Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” înaintează Rapoarte generale de activitate şi de evaluare, care cuprind întreaga activitate ştiinţifică şi publicistică a Institutului, către Secţia de Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie a Academiei Române.

CAPITOLUL IX

Administrarea fondului de carte

Art. 52. Biblioteca Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu”, constituită din fondul propriu de carte şi periodicele donate sau achiziţionate din fonduri bugetare şi extrabugetare, este administrată de Consiliul ştiinţific al Institutului, căruia bibliotecarul îi raportează anual situaţia actualizată a fondului de carte şi problemele privind administrarea curentă a Bibliotecii. O comisie de specialişti desemnată de Consiliul ştiinţific al Institutului stabileşte anual, împreună cu Directorul şi cu bibliotecarul, cărţile şi periodicele care urmează a fi achiziţionate cu prioritate.

CAPITOLUL X

Arhiva

Art. 53. Arhiva Institutului se compune din arhiva curentă (actele intrate şi ieşite conform Registrului de intrare-ieşire) pe anul în curs şi din arhiva propriu-zisă (actele mai vechi).

Directorul Institutului numeşte persoanele care răspund de păstrarea şi de evidenţa arhivei vechi a Institutului.

Accesul la arhiva Institutului, pentru cercetări ştiinţifice, se va face doar cu acordul conducerii Institutului şi cu respectarea legislaţiei arhivistice.

Responsabilitatea asupra condiţiilor de păstrare, de inventariere a arhivei Institutului, conform legii, revine conducerii Institutului.

CAPITOLUL XI

Dispoziţii finale

Art. 54. Prevederile cuprinse în acest Regulament de Organizare şi Funcţionare se completează cu celelalte dispoziţii legale aplicabile, respectiv Constituţia României (republicată), Legea nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Legea 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 250/1992 (republicată) privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, Legea 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, Statutul Academiei Române adoptat la data de 31 octombrie 2008, Ordonanţa Guvernului nr. 57/202 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile codurilor, regulamentelor şi procedurilor interne, şi se aplică tuturor angajaţilor Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” indiferent de funcţia pe care o ocupă şi de perioada pe care a fost încheiat contractul individual de muncă.

Art. 55. Prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare se vor completa cu fişele de post şi cu Regulamentul de Ordine Interioară.

Art. 56. Regulamentul de organizare şi funcţionare împreună cu fişele de post stau la baza întocmirii şi modificării structurii organizatorice.

Art. 57. (1) Urmărirea aplicării şi respectării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare se realizează de către Directorul Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu”, precum şi de către Compartimentul Financiar-Contabil şi de Resurse Umane.

(2) Modificarea prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare, în cazul în care necesităţile de organizare şi conducere o impun, se poate realiza la iniţiativa conducerii Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” cu acordul a două treimi dintre membrii Consiliului ştiinţific.

Art. 58. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare intră în vigoare după avizarea sa de către Consiliul ştiinţific şi după luarea la cunoştinţă a prevederilor sale de către toţi salariaţii. Orice modificare ce intervine în conţinutul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare va fi adusă la cunoştinţă salariaţilor prin grija conducerii Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu”.

Art. 59. În raport cu dispoziţiile Statutului Academiei Române, art. 44 al. 5, prezentul Regulament se înaintează spre avizare Secţiei de Filosofie, Pedagogie, Psihologie şi Teologie a Academiei Române şi, în conformitate cu dispoziţiile art. 67 al. 2, devine parte integrantă din Statutul Academiei Române din momentul aprobării sale de către Prezidiul Academiei Române.

 

 

Opiniile sau articolele publicate pe site-urile ispri.ro nu reflectă în niciun fel poziția institutului nostru și exprimă exclusiv poziția autorilor, care sunt răspunzători pentru ele. Singurele texte care reflectă poziția instituției sunt comunicatele oficiale semnate și asumate ca atare.